شپش کتاب(Psocoptera)

محتوای جدول

شپش کتاب (Psocoptera)

حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل قطعات دهانی، شاخک ها و رگبال هایشان متفاوت است بعضی از شپش های کتاب بال ندارند و چون معمولا در کتاب خانه های قدیی یافت می شوند و ظاهرا شبیه شپش هستند به نام شپش کتاب معروف شده اند.

بسیاری از گونه های این راسته زیر پوست درختان زندگی می کنند. سر این حشرات عریض و متحرک است قطعات دهانی آن ها ساینده است و براحتی کاغذ ها را خرد میکنند. تخمهای آن ها در ریزه های غذایی داخل کاغذ یا زیر پوست درختان بوسیله تار یا مدفوع بهم می چسپند. جهت اطلاعات بیشتر در مورد این گونه آفت ها به مقاله دوم در مورد شپش کتاب در اسلاید های بعدی مراجعه کنید.

مقالات تخصصی