کک ها(Fleas)

p007_1_01
مبارزه و کنترل کک ها
9790
سیکل زندگی کک ها

کک ها

* اکتوپارازیت هایی(انگل های خارجی)  هستند که خونخواری می کنند

* حدود 3000 گونه کک وجود دارد که متعلق به 200 جنس هستند

* حدود 94% از گونه ها، پستانداران را گزش می کنند بقیه انگل پرندگان هستند.

* در سرتاسر دنیا یافت می شوندولی تعدادی از گونه ها محدود به مناطق حاره و نیمه حاره هستند.

 

اهمیت پزشکی:

* شکایت از آزار و اذیت کک ها، شایع ترین ناراختی افراد است.

* بعضی از گونه ها عامل بیماری طاعون (یرسیناپستیس) را انتقال می دهند.

بعضی از گونه ها عامل بیماری تیفوس (ریکتزیا مورزی) را انتقال می دهند.

* بعضی از گونه ها عامل بیماری تولارمی (فرانسیلا تولارنسیس) را انتقال می دهند.

*بعضی از گونه ها میزبان واسط سستود ها (دیپلیدیوم کانینوم، هیمنولپیس نانا، هیمنولپیس دی مینوتا) می باشند.

* کک تونگا پنتراس پوست پای انسان را سوراخ کرده وارد آن می شود.

* علاوه بر بیمار ی ها و انگل های که کک ها انتقال می دهند ممکن است در انتقال اریسیپلوتریکس روزیوپاتیه، ریکتزیا کونوری، ریکتزیا پاو لوسکی، کوکسیلا بورنتی دخالت داشته باشند.

مبارزه:

* برای یک مبارزه کلی با کک ها می توان کف منازل، مسیر حرکت جوندگان را سم پاشی کرد

* مواد دور کننده مثل دی متیل فتالات، دی اتیل تولوآمید یا بنزیل بنزوات تا حدودی منع گزش کک ها شده و باعث حفاظت شخصی می شود.

پست های بیشتر

ساس

ساس ها جز راسته همیپترا بوده و دو خانواده مهم دارند که می توانند مشکلاتی از قبیل خارش های مکرر، آلرژی های پوستی، کم خونی

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجیر یا شته می باشند ولی شکل

شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب (Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از 6 میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجره  یا شته می باشند ولی شکل