خارش بدن

مایت ها عامل خارش های پوستی

مایت ها عامل خارش های پوستی در رده عنکبوتیان سه راسته استیگماتا پروستیگماتا و مزوستیگماتا شامل مایت ها(هیره ها)=mite هستند. هیره ها مانند کنه ها سر، شاخک، بال و چشم مرکب ندارند. قطعات دهانی نیز شامل کلیسر، پالپ و هیپوستوم می باشد. مایت ها یک تا سه مرحله نمفی دارند(پروتونمف-دوتونمف و تریتونمف) در حال حاضر […]

کنه و بیماریهای منتقله

کنه ها علاوه بر اینکه انگل خارجی بوده و باعث آزار و اذیت می شوند. قادر به انتقال بیماری هایی نظیر فلج کنه ای، لایم، تب راجعه، تولارمی و بعضی انسفالیت ها می باشند.