شپش کتاب(Psocoptera)

شپش کتاب(Psocoptera) حشرات ریزی هستند که طول آنها کمتر از ۶ میلیمتر است. ظاهرا تا حدودی شبیه زنجره  یا شته میی باشند ولی شکل قطعات دهانب، شاخک ها و رگبالهایشان متفاوت است بعضی از شپش های کتاب بال ندارند و چون معمولا در کتابخانه‌های قدیی یافت می شوند و ظاهرا شبیه شپش هستند به نام […]