1-مبارزه با ناقلین بیماری ها : شامل سمپاشی علیه سوسری، ساس،موش، موریانه، مورچه و ….

2- انجام مشاوره رایگان در خصوص بندپایان، خزندگان و جوندگان

3- مبارزه باجوندگان  و مخازن بیماری ها

4-انجام پروژه های ضد عفونی و سمپاشی استخر ها ، مرغداری ها اماکن انسانی و حیوانی

4-مبارزه با جانوران سمی و خطر ناک نظیر مار ، عقرب، هزار پا

5-مبارزه با مایت ها و انجام مشاوره در این خصوص

6-مبارزه اختصاصی با موریانه ها مخصوصا در موزها

7-مبارزه با حشرات مهاجم که به فرش های دستباف، چرم و حیوانات تاکسی درمی شده حمله می کنند.

8-برگزاری دوره های آموزشی کنترل ناقلین بیماری ها