۱-مبارزه با ناقلین بیماری ها : شامل سمپاشی علیه سوسری، ساس، موریانه، مورچه و ….

۲- انجام مشاوره رایگان در خصوص بندپایان، خزندگان و جوندگان

۳- مبارزه باجوندگان  و مخازن بیماری ها

۴-انجام پروژه های ضد عفونی و سمپاشی استخر ها ، مرغداری ها اماکن انسانی و حیوانی

۴-مبارزه با جانوران سمی و خطر ناک نظیر مار ، عقرب، هزار پا

۵-مبارزه با مایت ها و انجام مشاوره در این خصوص

۶-مبارزه اختصاصی با موریانه ها مخصوصا در موزها

۷-مبارزه با حشرات مهاجم که به فرش های دستباف، چرم و حیوانات تاکسی درمی شده حمله می کنند.

۸-برگزاری دوره های آموزشی کنترل ناقلین بیماری ها