خدمات سم پاشی

شركت پادسم، داراي مجوز ارايه خدمات  سمپاشی و مبارزه با ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشكي تهران است که از متخصصان مجرب حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بیماری ها(کارشناس ارشد و دکتری)   استفاده می کند.

اهداف ما:

  • ارتقاء فرهنگ بهداشتی ، استفاده از روش های جایگزین مواد شیمیای ، مصرف صحیح آفت کش ها در صورت نیاز
  • کاهش خطرات مربوط به عوارض ناشی از بکارر بردن آفت کش ها
  • استفاده ایمن از روش های کنترل ناقلین و منطبق بر استانداردهاي ملی و بين­ المللي
  • جلوگيري از بروز هر گونه آسيب زيست­ محيطي
خدمات سم پاشی

شركت پادسم، داراي مجوز ارايه خدمات  سمپاشی و مبارزه با ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشكي تهران است که از متخصصان مجرب حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بیماری ها(کارشناس ارشد و دکتری)   استفاده می کند.

اهداف ما:

  • ارتقاء فرهنگ بهداشتی ، استفاده از روش های جایگزین مواد شیمیای ، مصرف صحیح آفت کش ها در صورت نیاز
  • کاهش خطرات مربوط به عوارض ناشی از بکارر بردن آفت کش ها
  • استفاده ایمن از روش های کنترل ناقلین و منطبق بر استانداردهاي ملی و بين­ المللي
  • جلوگيري از بروز هر گونه آسيب زيست­ محيطي